Date   : วันอาทิตย์, 26 พฤศจิกายน 2566
Start   : 18.00 น.
Ticket : Standard seats –  แบบไม่ระบุที่นั่ง
Price   :  60 บาท ทุกที่นั่ง

ตารางการแข่งขัน

globe icon

สถานที่

สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

clock-icon

วันและเวลา

26 พฤศจิกายน 2566
ประตูเปิด 16.00 น.

Date   : วันอาทิตย์, 26 พฤศจิกายน 2566
Start   : 18.00 น.
Ticket : Standard seats –  แบบไม่ระบุที่นั่ง
Price   :  80 บาท ทุกที่นั่ง

Our Partners